Въведение в Machine Learning

Целите днес:

 • Да си подкараме jupyter, scikit-learn и всичко останало
 • Вид на входните данни
 • Видове machine learning: (supervised и unsupervised)
 • Няколко алгоритъма отгоре-отгоре

Нужните технологии

Трябват ви jupyter, scikit-learn и няколко други технологии. Имате два начина да ги подкарате:

Ние предпочитаме първия подход, понеже сме относително уверени в Python и ни е по-прозрачно така. Бихме ви предложили да направите същото. Разбира се, може да пробвате и Anaconda. Няма голямо значение кое от двете ще изберете, стига да ви е комфортно.

pip install

За да начало са ви нужни следните неща:

pip install numpy scipy matplotlib ipython scikit-learn pandas pillow mglearn jupyter

Конкретно:

 • numpy, scipy – библиотеки за "работа с числа"
 • matplotlib, pillow – чертане на графики
 • scikit-learn – machine learning, тук се случва магията
 • ipython – по-шантава интерактивна конзола
 • jupyter – система за notebooks за Python (и други)
 • pandas – библиотека за анализ на данни
 • mglearn – библиотеката на Machine Learning with Python, има полезни функции за чертане

Веднъж като сте качили всичко това, просто изпълнете в терминала:

jupyter notebook

Това ще ви отвори браузър, където може да започнете работа.

Anaconda

Идете на сайта и си го изтеглете. Нататък сте вие самите.

https://anaconda.org/

Jupyter

За начало, нека разгледаме Jupyter.

 • Интерактивна среда в notebook формат
 • Позволява ви да изпълнявате код и да чертаете диаграми на едно място
 • Експериментално ще го ползваме за слайдове и материали (като тази лекция, например)

Demo!

Jupyter е интерактивна среда, която ви позволява да изпълявате код и да чертаете диаграми в notebook формат. Тя е много подходяща за експериментиране с модели. Допълнително, може да споделите изследванията с някой като му пратите готов notebook. Например, тази лекция е един голям jupyter notebook, който ползваме едновремено за примери и слайдове. Части от нея (като този параграф) няма да бъдат достъпни в слайдовете, но ще може да разгледате впоследствие.

Python

Python е относително прост език за програмиране. Ще ви го разкажем в по-късна лекция – засега примерите ще бъдат частично разбираеми, частично черна магия. Не се притеснявайте ако нещо не ви е ясно. Избрали сме го, защото той има най-добрите библиотеки за machine learning. Авторите на тези библиотеки пък са го избрали, защото е много лесен за научаване.

Стефан го мрази със страст. Може да го разпитате в някое междучасие. Нека това да не ви обезсърчава – обективно погледнато е добър език, особено за този тип проблеми.

Долното парче код ще ви е нужно в повечето jupyter notebooks

In [1]:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import mglearn
from IPython.display import display

%matplotlib notebook

Machine Learning

Проблемите, подходящи за "машинно самообучение", имат следните качества:

 • Големи масиви от данни
 • "Нагаждаме" различни алгоритми към проблема, докато постигнем резултат
 • Тренираме модел, който ни позволява да отговорим на въпроси за нови данни
 • Rule of thumb: ако човек може да реши проблема за около 2 секунди, вероятно може да направим ML решение

Някои интересности:

 • Повече данни могат да ни помогнат да постигнем по-добър резлутат (до един момент)
 • При коренно различни данни може да се наложи да ползваме друг алгоритъм
 • Всичко е проба и грешка – трябва да пробваме различни алгоритми и да разбираме какво се случва
 • Има много пинизи и дребни детайли

Математика

Каква математика ще ви е нужна? Кратката версия:

$$ y = ax + b $$

(където $y$ и $b$ са вектори, а $a$ и $x$ са матрици)

Дългата версия е по-сложна.

Малко по-детайлно:

Задължително ще ви трябва да разбирате от поне малко линейна алгебра. Като начало, трябва да разбирате от умножение на матрици и да ви е относително комфортно да го правите. Това е едно добро начало.

В подробности – всеки алгоритъм си има особеностите и математиката, свързана с него. Линейната регресия е напълно разбираема с познания от първи семестър, първи курс. Други алгоритмни като Support Vector Machines или Principal Component Analysis са по-сложни и искат повече познания. На практика, може да стигнете доста далеч с повърхностно разбиране на тези алгоритми. На теория, колкото повече математика знаете, толкова по-добре ще се оправите.

За целите на курса ще се нуждаем единствено от уравнението по-горе.

Входни данни

Обикновено работим с таблица от входни данни:

 • Всеки ред е определена инстанция (например различен човек)
 • Всяка колона е характерискита на този човек (възраст, брой деца, т.н.)
 • Характеристиките още се наричат (на чист български) feature-и
 • Опционално към всеки ред може да има отговор на въпроса, за който правим модел (още се нарича label)
 • Засега нека приемем, че клетки съдържат числа (текста може да се сведе до много feature-и)
 • Обикновено разглеждаме данните като матрица $X$, а етикетите (label-ите) като вектор $y$
Възраст Коли Къща Деца Женен? Куче? Купува лодка?
66 1 да 2 вдовец не да
52 2 не 3 женен не да
22 0 не 0 женен да не
25 1 не 1 неженен не не
44 0 не 2 разведен не не
39 1 да 2 женен да не
26 1 не 2 неженен не не
40 3 да 1 женен да не
53 2 да 2 разведен не да
64 2 да 3 разведен не да
58 2 да 2 женен да да
33 1 не 1 неженен не не

На първите 6 колони от предната таблица може да гледате като матрицата $X$, докато на последната колона като вектора $y$.

Булевите данни могат да се кодират като числата 0 и 1, а енумерациите (женен?) като серия от числа. Различни репрезентации може да са подходящи за различни алгоритми.

Конвенцията $X$ и $y$ ще се ползва постоянно, така че е добре да свикнете с нея. Когато се опитваме да отговаряме на въпроси (тези хора биха ли си купили лодка?), ще подаваме хората като матрица $X$ и ще очакваме да получим вектор $y$, където всеки елемент от вектора ще съдържа отговор дали този човек би си купил лодка.

Работата с текст обикновено се свежда до извличане на скаларни feature-и от данните (например колоните могат да съответстват на уникални думи в документа, докато клетките – на брой срещания). Това е по-дълбока вода, която ще покрием по-натам.

Примерни набори от данни

scikit-learn предлага няколко набора от примерни данни с които може да работите.

 • boston
 • iris
 • diabetes
 • digits
 • linnerud
 • wine
 • breast_cancer

Всички те могат да се ползват за прости експерименти и илюстрация на моделите. Дори ще ползваме някои.

Ако искате да ползвате определен dataset:

In [2]:
from sklearn.datasets import load_boston
boston = load_boston()
print(boston.data.shape)
(506, 13)

boston demo

Ето описание на boston dataset-а:

In [3]:
print(boston.DESCR)
Boston House Prices dataset
===========================

Notes
------
Data Set Characteristics: 

  :Number of Instances: 506 

  :Number of Attributes: 13 numeric/categorical predictive
  
  :Median Value (attribute 14) is usually the target

  :Attribute Information (in order):
    - CRIM   per capita crime rate by town
    - ZN    proportion of residential land zoned for lots over 25,000 sq.ft.
    - INDUS  proportion of non-retail business acres per town
    - CHAS   Charles River dummy variable (= 1 if tract bounds river; 0 otherwise)
    - NOX   nitric oxides concentration (parts per 10 million)
    - RM    average number of rooms per dwelling
    - AGE   proportion of owner-occupied units built prior to 1940
    - DIS   weighted distances to five Boston employment centres
    - RAD   index of accessibility to radial highways
    - TAX   full-value property-tax rate per $10,000
    - PTRATIO pupil-teacher ratio by town
    - B    1000(Bk - 0.63)^2 where Bk is the proportion of blacks by town
    - LSTAT  % lower status of the population
    - MEDV   Median value of owner-occupied homes in $1000's

  :Missing Attribute Values: None

  :Creator: Harrison, D. and Rubinfeld, D.L.

This is a copy of UCI ML housing dataset.
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Housing


This dataset was taken from the StatLib library which is maintained at Carnegie Mellon University.

The Boston house-price data of Harrison, D. and Rubinfeld, D.L. 'Hedonic
prices and the demand for clean air', J. Environ. Economics & Management,
vol.5, 81-102, 1978.  Used in Belsley, Kuh & Welsch, 'Regression diagnostics
...', Wiley, 1980.  N.B. Various transformations are used in the table on
pages 244-261 of the latter.

The Boston house-price data has been used in many machine learning papers that address regression
problems.  
   
**References**

  - Belsley, Kuh & Welsch, 'Regression diagnostics: Identifying Influential Data and Sources of Collinearity', Wiley, 1980. 244-261.
  - Quinlan,R. (1993). Combining Instance-Based and Model-Based Learning. In Proceedings on the Tenth International Conference of Machine Learning, 236-243, University of Massachusetts, Amherst. Morgan Kaufmann.
  - many more! (see http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Housing)

Данните са в boston.data, имената на feature-ите са в boston.feature_names (съответстват не тези кратки съкращения по-горе), а очакваната цел е в boston.target.

In [4]:
boston.data
Out[4]:
array([[ 6.32000000e-03,  1.80000000e+01,  2.31000000e+00, ...,
     1.53000000e+01,  3.96900000e+02,  4.98000000e+00],
    [ 2.73100000e-02,  0.00000000e+00,  7.07000000e+00, ...,
     1.78000000e+01,  3.96900000e+02,  9.14000000e+00],
    [ 2.72900000e-02,  0.00000000e+00,  7.07000000e+00, ...,
     1.78000000e+01,  3.92830000e+02,  4.03000000e+00],
    ..., 
    [ 6.07600000e-02,  0.00000000e+00,  1.19300000e+01, ...,
     2.10000000e+01,  3.96900000e+02,  5.64000000e+00],
    [ 1.09590000e-01,  0.00000000e+00,  1.19300000e+01, ...,
     2.10000000e+01,  3.93450000e+02,  6.48000000e+00],
    [ 4.74100000e-02,  0.00000000e+00,  1.19300000e+01, ...,
     2.10000000e+01,  3.96900000e+02,  7.88000000e+00]])
In [5]:
boston.feature_names
Out[5]:
array(['CRIM', 'ZN', 'INDUS', 'CHAS', 'NOX', 'RM', 'AGE', 'DIS', 'RAD',
    'TAX', 'PTRATIO', 'B', 'LSTAT'], 
   dtype='<U7')
In [6]:
boston.target
Out[6]:
array([ 24. , 21.6, 34.7, 33.4, 36.2, 28.7, 22.9, 27.1, 16.5,
    18.9, 15. , 18.9, 21.7, 20.4, 18.2, 19.9, 23.1, 17.5,
    20.2, 18.2, 13.6, 19.6, 15.2, 14.5, 15.6, 13.9, 16.6,
    14.8, 18.4, 21. , 12.7, 14.5, 13.2, 13.1, 13.5, 18.9,
    20. , 21. , 24.7, 30.8, 34.9, 26.6, 25.3, 24.7, 21.2,
    19.3, 20. , 16.6, 14.4, 19.4, 19.7, 20.5, 25. , 23.4,
    18.9, 35.4, 24.7, 31.6, 23.3, 19.6, 18.7, 16. , 22.2,
    25. , 33. , 23.5, 19.4, 22. , 17.4, 20.9, 24.2, 21.7,
    22.8, 23.4, 24.1, 21.4, 20. , 20.8, 21.2, 20.3, 28. ,
    23.9, 24.8, 22.9, 23.9, 26.6, 22.5, 22.2, 23.6, 28.7,
    22.6, 22. , 22.9, 25. , 20.6, 28.4, 21.4, 38.7, 43.8,
    33.2, 27.5, 26.5, 18.6, 19.3, 20.1, 19.5, 19.5, 20.4,
    19.8, 19.4, 21.7, 22.8, 18.8, 18.7, 18.5, 18.3, 21.2,
    19.2, 20.4, 19.3, 22. , 20.3, 20.5, 17.3, 18.8, 21.4,
    15.7, 16.2, 18. , 14.3, 19.2, 19.6, 23. , 18.4, 15.6,
    18.1, 17.4, 17.1, 13.3, 17.8, 14. , 14.4, 13.4, 15.6,
    11.8, 13.8, 15.6, 14.6, 17.8, 15.4, 21.5, 19.6, 15.3,
    19.4, 17. , 15.6, 13.1, 41.3, 24.3, 23.3, 27. , 50. ,
    50. , 50. , 22.7, 25. , 50. , 23.8, 23.8, 22.3, 17.4,
    19.1, 23.1, 23.6, 22.6, 29.4, 23.2, 24.6, 29.9, 37.2,
    39.8, 36.2, 37.9, 32.5, 26.4, 29.6, 50. , 32. , 29.8,
    34.9, 37. , 30.5, 36.4, 31.1, 29.1, 50. , 33.3, 30.3,
    34.6, 34.9, 32.9, 24.1, 42.3, 48.5, 50. , 22.6, 24.4,
    22.5, 24.4, 20. , 21.7, 19.3, 22.4, 28.1, 23.7, 25. ,
    23.3, 28.7, 21.5, 23. , 26.7, 21.7, 27.5, 30.1, 44.8,
    50. , 37.6, 31.6, 46.7, 31.5, 24.3, 31.7, 41.7, 48.3,
    29. , 24. , 25.1, 31.5, 23.7, 23.3, 22. , 20.1, 22.2,
    23.7, 17.6, 18.5, 24.3, 20.5, 24.5, 26.2, 24.4, 24.8,
    29.6, 42.8, 21.9, 20.9, 44. , 50. , 36. , 30.1, 33.8,
    43.1, 48.8, 31. , 36.5, 22.8, 30.7, 50. , 43.5, 20.7,
    21.1, 25.2, 24.4, 35.2, 32.4, 32. , 33.2, 33.1, 29.1,
    35.1, 45.4, 35.4, 46. , 50. , 32.2, 22. , 20.1, 23.2,
    22.3, 24.8, 28.5, 37.3, 27.9, 23.9, 21.7, 28.6, 27.1,
    20.3, 22.5, 29. , 24.8, 22. , 26.4, 33.1, 36.1, 28.4,
    33.4, 28.2, 22.8, 20.3, 16.1, 22.1, 19.4, 21.6, 23.8,
    16.2, 17.8, 19.8, 23.1, 21. , 23.8, 23.1, 20.4, 18.5,
    25. , 24.6, 23. , 22.2, 19.3, 22.6, 19.8, 17.1, 19.4,
    22.2, 20.7, 21.1, 19.5, 18.5, 20.6, 19. , 18.7, 32.7,
    16.5, 23.9, 31.2, 17.5, 17.2, 23.1, 24.5, 26.6, 22.9,
    24.1, 18.6, 30.1, 18.2, 20.6, 17.8, 21.7, 22.7, 22.6,
    25. , 19.9, 20.8, 16.8, 21.9, 27.5, 21.9, 23.1, 50. ,
    50. , 50. , 50. , 50. , 13.8, 13.8, 15. , 13.9, 13.3,
    13.1, 10.2, 10.4, 10.9, 11.3, 12.3,  8.8,  7.2, 10.5,
     7.4, 10.2, 11.5, 15.1, 23.2,  9.7, 13.8, 12.7, 13.1,
    12.5,  8.5,  5. ,  6.3,  5.6,  7.2, 12.1,  8.3,  8.5,
     5. , 11.9, 27.9, 17.2, 27.5, 15. , 17.2, 17.9, 16.3,
     7. ,  7.2,  7.5, 10.4,  8.8,  8.4, 16.7, 14.2, 20.8,
    13.4, 11.7,  8.3, 10.2, 10.9, 11. ,  9.5, 14.5, 14.1,
    16.1, 14.3, 11.7, 13.4,  9.6,  8.7,  8.4, 12.8, 10.5,
    17.1, 18.4, 15.4, 10.8, 11.8, 14.9, 12.6, 14.1, 13. ,
    13.4, 15.2, 16.1, 17.8, 14.9, 14.1, 12.7, 13.5, 14.9,
    20. , 16.4, 17.7, 19.5, 20.2, 21.4, 19.9, 19. , 19.1,
    19.1, 20.1, 19.9, 19.6, 23.2, 29.8, 13.8, 13.3, 16.7,
    12. , 14.6, 21.4, 23. , 23.7, 25. , 21.8, 20.6, 21.2,
    19.1, 20.6, 15.2,  7. ,  8.1, 13.6, 20.1, 21.8, 24.5,
    23.1, 19.7, 18.3, 21.2, 17.5, 16.8, 22.4, 20.6, 23.9,
    22. , 11.9])

Обърнете внимание, че това не са Python масиви, ами NumPy вектори и матрици.

Синтетични набори от данни

scikit-learn предлага и някои синтетични набори от данни. Понякога и те са интересни.

Любопитен пример е make_moons, който прави два полумесеца.

In [7]:
from sklearn.datasets import make_moons

X, y = make_moons(n_samples=100, noise=0.25, random_state=3)

plt.close()
mglearn.discrete_scatter(X[:, 0], X[:, 1], y)

None

Този dataset е по-лесно разбираем.

In [8]:
X
Out[8]:
array([[ 1.87756309, 0.56839425],
    [ 0.36877983, -0.34894509],
    [ 0.96515318, 0.10921819],
    [ 0.48599685, 0.20291313],
    [ 1.72532644, 0.53367598],
    [ 1.47976586, 0.08726406],
    [ 2.11889248, 0.60498388],
    [-0.74017805, 0.49615542],
    [-0.38099245, 1.34740194],
    [ 0.22944941, 0.87981305],
    [ 1.31311917, -0.69665985],
    [ 0.87435391, 0.83750547],
    [ 0.77145295, -0.69709227],
    [ 1.26285558, 0.12916271],
    [-0.71988634, 0.69106791],
    [ 0.79205253, -0.40516241],
    [ 1.31886119, -0.41396289],
    [ 0.26579093, 0.78151982],
    [ 0.08686038, 0.49400243],
    [-0.74872343, -0.06972957],
    [ 0.88404174, -0.35425773],
    [ 1.02671711, 0.73292915],
    [ 0.73867317, 0.30808589],
    [ 1.12856036, 0.33191968],
    [ 1.15536561, -0.50593577],
    [ 1.56825139, -0.05911358],
    [ 0.29004812, 1.00820293],
    [ 0.64076308, -0.19860992],
    [-1.20034998, 0.46412528],
    [-0.16955317, 0.60660877],
    [-0.53369875, 0.50244086],
    [ 1.00549331, 0.38686701],
    [ 0.65294065, 0.80929512],
    [-0.56688607, 0.73004641],
    [ 1.71942343, 0.32909081],
    [ 0.96514959, 0.51823046],
    [ 0.2683596 , -0.11030872],
    [ 1.50917461, -0.06701048],
    [-0.59385445, 0.46769065],
    [-1.06471178, 0.5676387 ],
    [ 0.55039452, 1.16554689],
    [-0.33860634, 1.17004822],
    [-0.51699811, 0.74457804],
    [-0.46333991, 0.86330772],
    [ 1.68539175, 0.33403724],
    [ 1.53286262, -0.03063104],
    [ 1.22313197, -0.36876898],
    [ 0.91466466, -0.50411496],
    [ 0.56006165, -0.16514053],
    [-1.18053783, 0.20934501],
    [-0.04686928, -0.01567029],
    [ 1.38450053, -0.47647261],
    [ 0.97370054, -0.08631168],
    [-0.02909233, -0.0555109 ],
    [ 0.62049137, 0.75230462],
    [ 1.76359619, -0.12578512],
    [ 0.06669088, -0.33949903],
    [ 1.65838571, 0.21114881],
    [ 0.29244317, 0.40428146],
    [ 0.48329861, 0.35840485],
    [-0.35030318, 0.94421706],
    [-0.4993884 , 0.13192906],
    [ 1.31702684, -0.2525239 ],
    [ 1.96337107, -0.23820389],
    [-1.1471254 , -0.38663896],
    [ 1.68640884, -0.13364054],
    [-0.60690411, 0.50000529],
    [-0.50082297, 0.3628348 ],
    [-0.54220197, 0.72334582],
    [-1.00731293, 0.4130496 ],
    [ 0.89631194, 0.55476594],
    [ 0.47389194, 0.14587816],
    [ 2.2868162 , 0.47244271],
    [-0.18746498, 0.86188606],
    [ 0.50782987, 0.03923829],
    [-0.11290693, 0.93361423],
    [ 0.91068654, 0.12727649],
    [ 0.47093877, -0.09213003],
    [ 0.42598043, -0.3006242 ],
    [ 0.8729088 , 0.08643291],
    [ 0.31917808, 0.05270298],
    [ 0.11767524, 1.41784908],
    [ 0.73350617, -0.40980742],
    [ 0.04446489, 0.9219238 ],
    [ 0.89715307, 0.94175457],
    [-0.87006365, 0.70686285],
    [-0.24608615, 0.378107 ],
    [ 0.35940317, 0.84867003],
    [-0.7280717 , 0.3259131 ],
    [ 1.89948318, 0.79928869],
    [ 1.06821751, 0.75846569],
    [-0.59533829, 0.9611563 ],
    [ 1.11634545, 0.01823342],
    [ 0.61281464, 0.9800983 ],
    [ 0.65239007, 0.38512423],
    [ 0.85716276, 0.06644676],
    [ 0.61237738, -0.52619638],
    [-0.08661448, -0.03887081],
    [ 1.65954074, 0.3480271 ],
    [ 0.01856462, 1.32827802]])
In [9]:
y
Out[9]:
array([1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0,
    0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
    1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0,
    0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
    1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0])

Впрочем, ето невронна мрежа, която разпознава граница между двата класа:

In [10]:
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
plt.close()

mlp = MLPClassifier(solver='lbfgs', random_state=0).fit(X, y)
mglearn.plots.plot_2d_separator(mlp, X, fill=True, alpha=.3)
mglearn.discrete_scatter(X[:, 0], X[:, 1], y)
Out[10]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x110dd5128>,
 <matplotlib.lines.Line2D at 0x110dd5f28>]

Горния код има няколко проблема, в които ще влезем по-натам. Засега просто искаме да ви покажем малко графики, не да разберем как работят невронните мрежи (което е дълъг и сложен въпрос).

Повече за sklearn.datasets

Повече информация за наборите от данни в scikit-learn може да намерите в документацията:

http://scikit-learn.org/stable/datasets/index.html

Supervised vs. unsupervised learning

Алгоритмите могат да се разделят на два видя:

 • Supervised learning – такива, които разполагат с labelled данни и генерализират (да отговарят на въпроси за нови данни)
 • Unsupervised learning – такива, които нямат label-и и трябва да открият статистически зависимости в данните

Supervised learning

Примери за supervised learning са:

 • При набор от данни с цени и параметри на апартаменти да определим колко би струвал друг апартамент с определени апартаменти.
 • При набор от данни за тумори да определим дали един е доброкачествен или злокачествен

Unsupervised learning

Тези алгоритми са по-разнородни и приложими в определени сфери. Например:

 • При набор от потребители и техните филмови рейтинги да създадем групи от видове предпочитания
 • При набор от многомерни данни данни да сведем броя измерения до по-малък такъв запазвайки повечето информация

Регресия vs. Класификация

Бихме могли да разделим supervised learning на два вида:

 • Регресия – опитваме се да сведем данните до непрекъсната стойност (цена на апартамент)
 • Класификация – опитваме се да определим данните дали попадат в една от две категории (доброкачествен или злокачествен тумор)

Стандартен подход за класификация с 3+ класа е one-vs-many – създаваме по един класификатор за всяка категория, прекарваме данните през тях и избираме най-вероятната.

Няколко алгоритъма

Сега ще разгледаме няколко алгоритъма отгоре-отгоре. Целта е да разберем как работят концептуално. Ще разгледаме всеки от тях в детайли в следващи лекции.

Disclaimer

Ще гледаме набори от данни с едно или две измерения. Те са доста лесни за визуализация, но рядко реалистични – обикновено работим със десетки, стотици или дори хиляди feature-а (т.е. измерения). Това е далеч по-трудно за визуализация, откъдето идва и голяма част от предизвикателството.

k-Nearest Neighbours (kNN)

Supervised, класификация

Възможно най-простия алгоритъм.

Запазва целия dataset. За да класифицира нов елемнт намира най-близкия (линейно, в евклидово пространство) до него и отговаря със същия клас:

In [11]:
mglearn.plots.plot_knn_classification(n_neighbors=1)

Предния пример гледаше 1 най-близък съсед. Може да се имплементира да гледа няколко:

In [12]:
mglearn.plots.plot_knn_classification(n_neighbors=3)

Броят съседи определя колко "гладка" е границата между двата класа. Ето един пример с различен брой съседи:

In [13]:
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

X, y = mglearn.datasets.make_forge()

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(10, 3))

for n_neighbors, ax in zip([1, 3, 9], axes):
  clf = KNeighborsClassifier(n_neighbors=n_neighbors).fit(X, y)
  mglearn.plots.plot_2d_separator(clf, X, fill=True, eps=0.5, ax=ax, alpha=.4)
  mglearn.discrete_scatter(X[:, 0], X[:, 1], y, ax=ax)
  ax.set_title("{} neighbour(s)".format(n_neighbors))

Фонът в горната диаграма определя в кой от двата класа ще попадне дадена точка. Обърнете внимание, че при k=1 границата е начупена и хваща всеки елемент. При по-голямо k границата става по-плавна, макар и да класифицира някои елементи грешно. Това може да е предимство (ще игнорира аномалии в данните). Ще видим вариации на тази тема по-натам с нормализация в линейните модели.

Linear Regression

Supervised, регресия

Най-популярния модел. Опитва се да намери линейна функция, който приближава данните. С обработка на feature-ите може да намира и нелинейни функци, но това следващия път.

In [15]:
mglearn.plots.plot_linear_regression_wave()
w[0]: 0.393906 b: -0.031804